| |     русский | english  
Насловна
Издавање пасоша

Захтев за биометријски пасош се подноси лично, доласком у Амбасаду. Подношење захтева и узимање биометријских података (фотографисање, узимање отисака прстију) траје до 40 минута.

Захтев за замену путне исправе се може поднети најраније 7 месеци пре истека старе путне исправе. Изузетно, захтев се може поднети пре горе наведеног рока и то у следећим случајевима: 1. уколико су странице пасоша попуњене; 2. уколико то захтевају надлежне локалне власти РФ ради издавања виза/продужења дозволе боравка (у том случају потребно је приложити писмени захтев органа локалне власти, преведен на српски језик).

Неопходна документа за издавање биометријског пасоша:

1. Важећа виза, дозвола привременог или сталног боравка у РФ или поседовање пасоша РФ. Двојни држављани стављају на увид руски унутрашњи или загран пасош.

2. Оригинално уверење о држављанству Републике Србије, не старије од годину дана, приликом издавања првог биометријског пасоша. Код сваког наредног биометријског пасоша, уверење је потребно једино ако је дошло до промене личних података.

3. Оригинални извод из матичне књиге рођених издат у Републици Србији.

4. Важећи документ за идентификацију издат од стране надлежног органа Републике Србије: биометријски пасош, лична карта или возачка дозвола.

Напомена: Ако странка поседује стари биометријски пасош који није издат преко Амбасаде у Москви, неопходно је да са собом понесе уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених. У овом случају није битан датум издавања докумената.

Дете, без обзира на старост, добија властити пасош и не може се уписати у пасош родитеља. За малолетна лица до 18 година, поред горе наведених докумената, неопходно је присуство оба родитеља или оверена писана сагласност родитеља који није присутан. Изјава о сагласности другог родитеља је неопходна и када је један родитељ страни држављанин. Неопходно је да родитељи понесу са собом важећа документа за идентификацију (пасоше, личне карте).

Законски рок за решавање захтева за пасош који је поднет у иностранству износи два месеца, али се приликом подношења захтева може тражити убрзана процедура. Пасоши се израђују у Републици Србији. Пасош се преузима лично, доласком у Амбасаду пошто се претходно добије обавештење (објављивањем на сајту) да је биометријски пасош достављен Амбасади ради уручења.

Пасош може бити уручен и лицу које подносилац захтева овласти. У том случају подносилац захтева треба да, током подношења захтева за пасош у Амбасади овласти друго лице за преузимање пасоша. Током преузимања пасоша овлашћено лице је потребно да донесе следеће:

• оверено овлашћење за преузимање пасоша потписано од стране подносиоца захтева. Уколико се овлашћење оверава у Амбасади, плаћа се такса за оверу потписа у износу од 40 евра (тар.бр. 1 и 6 ЗОРАТ-а).

• стари пасош подносиоца захтева (ради поништења).

• важећи пасош овлашћеног лица.

Амбасада није у могућности да прими захтеве за биометријски пасош за лица која немају регулисан боравак у РФ, децу рођену у РФ док се не изврши њихов упис у матичну књигу рођених у Републици Србији, пријави пребивалиште и одреди ЈМБГ (јединствени матични број грађанина), као и за лица која закључе брак у РФ и промене презиме, док се промена презимена не упише у изводе рођених и венчаних у Републици Србији.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
ВАЖНА ОБАВЕШТЕЊА ЗА ДРЖАВЉАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У РУСКОЈ ФЕДЕРАЦИЈИ!
Издавање пасоша
Пријава рођења детета
Пријава брака
Конзуларна надлежност
АЖУРИРАН СПИСАК ПРИСПЕЛИХ БИОМЕТРИЈСКИХ ПУТНИХ ИСПРАВА
Путне исправе
Ценовник конзуларних услуга
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Формулари